logo


RESTIO spol. s r.o. je společnost založená v roce 1992 skupinou architektů a stavebních inženýrů se zkušenostmi s projekční a inženýrskou činností v investiční výstavbě, se zaměřením na výstavbu bytovou, občanskou a průmyslovou.

Pracovníci naší společnosti jsou absolventy Stavební fakulty ČVUT Praha a Fakulty architektury ČVUT Praha. Dlouhodobě spolupracujeme s autorizovanými geodetickými a statickými kancelářemi, geology, Stavební fakultou ČVUT, Výzkumným ústavem pozemních staveb –Certifikační společností a dalšími specializovanými pracovišti.

Ve spolupráci se stálým okruhem projektantů specialistů nabízíme široký rozsah služeb pro stavebníky: konzultace, studie, projektovou dokumentaci všech stupňů, ale i zajištění průzkumů, zaměření a inženýrských činností.

Při své činnosti se snažíme navrhnout budovy tak, aby vyhovovaly v maximální možné míře investorovi a přinášely mu co největší užitek. Ve spolupráci s dodavatelem vytváříme podmínky pro úspěšnou výstavbu a zprovoznění díla s co nejefektivnějším využitím finančních prostředků investora i dodavatele.

Při provádění jednotlivých činností klademe důraz jak na celkovou přípravu, tak na dílčí fáze od průzkumů místa staveniště přes konzultace s orgány státní správy a územním plánem až po vyslechnutí přání a připomínek investora a budoucího uživatele stavby.

Přesnost a spolehlivost jsou vlastnosti, jejichž dodržování považujeme za základní předpoklad dobrých vztahů mezi pracovními partnery, proto vždy dodržujeme smluvené a přislíbené termíny. Zaměřujeme se na jednoznačné plnění všech dohod, závazků a závěrů vyplývajících z předmětu tak, aby jméno firmy mělo mezi našimi partnery co nejlepší zvuk.

Z doby působení na stavbách v centru Prahy máme zkušenosti s projektováním, projednáváním jednotlivých fází s dotčenými orgány a realizací staveb v hustě zastavěném území s množstvím neznámých podzemních inženýrských sítí a v rámci památkových zón. Opakem těchto staveb jsou stavby na „zelené louce“, kdy dochází k nutnosti projednání a provedení nejen vlastní stavby, ale často přibývají i další vyvolané investice.

Při jednání se všemi zúčastněnými stranami na investičním záměru sledujeme jediný cíl, a to respektovat přání a požadavky investora a uživatele, uspořit mu co nejvíce finanční prostředky a společnými silami vybudovat kvalitní dílo, které bude sloužit ke spokojenosti uživatele.


Akce: Dotační program „Zelená úsporám“alternativní logo

RESTIO spol. s r.o.
Milady Horákové 127
Praha 6 - Hradčany
160 00
Tel & Fax: +420 233322630


webdesign: Ing. Jan Matějovský